Advokat fikk vedtak opphevet etter saksbehandlingsfeil


En mann ble diagnotisert med en varig muskelsykdom og søkte om uføretrygd. Da søknaden ble avslått, tok han kontakt med advokat Lene Wallem som avdekket saksbehandlingsfeil hos NAV. Dette førte til at vedtaket ble opphevet.

Uføretrygd 

Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Folketrygdloven § 12-7 oppstiller vilkårene for uføretrygd. For det første må evnen til å utføre inntektsgivende arbeid være varig nedsatt med minst halvparten. Videre må vedkommende ha varig sykdom, skade eller lyte. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av arbeidsevnen, jf. folketrygdloven § 12-6.

Vanskelige medisinske og juridiske vurderinger

Når NAV skal vurdere hvorvidt de ovennevnte vilkårene er oppfylt, må det foretas grundige vurderinger av til dels vanskelige juridiske og medisinske spørsmål. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra NAV sin side i slike saker, og de typiske feilene er saksbehandlingsfeil.

I denne saken ble det som nevnt begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med klients avslag på krav om uføretrygd. Advokat Lene Wallem avdekket at NAV hadde avgjort saken uten at det forelå et komplett saksgrunnlag for vurderingen. En rekke dokumenter hadde ikke vært kjent for NAV, og disse kunne hatt betydning for resultatet i saken. Dette utgjorde en saksbehandlingsfeil, og medførte at avslaget ble opphevet og kravet ble tatt opp til ny behandling.

Har du fått avslag fra NAV? – FRI RETTSHJELP

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Våre advokater vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave og dermed vil vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Advokaten hos Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der man får fri rettshjelp er det likevel en egenandel på kr 970,-

Du kan lese mer om kostnadene for advokat i trygdesak her.

Advokatbistand

Vinner man frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Har du fått avslag fra NAV, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ta gjerne kontant med advokat Wallem direkte på tlf. 93 26 98 11 eller på wallem@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.