Erstatning for nakkeslengskade etter trafikkulykke


Mange personer som er involvert i trafikkulykker pådrar seg wiplash- eller nakkeslengskade. Slike skader kan ofte være vanskelig å påvise at er en følge av ulykken. Dette fordi wiplash- og nakkeslengskadene har ofte et uklart årsaks og symptombilde. Det kan dermed være uklarhet vedrørende hvilke deler av helsesvikten som kan tilbakeføres til trafikkulykken som skal ha medført nakkeslengskade.

Gjennom rettspraksis har det blitt stilt visse vilkår som må være oppfylt for at wiplash- og nakkeslengskade skal anses for å være forårsaket av den aktuelle trafikkulykken.

For det første må ulykken ha tilstrekkelig skadeevne. I denne sammenheng viser praksis at påkjørsel i mindre enn 10-15km/t vanskelig kan sies å kunne medføre en varig nakkeslengskade.

For det andre stilles det krav til at den skadelidte har opplevd akuttsymptomer. Akuttsymptomene bør ha oppstått i løpet av de 2-3 første dagene etter skaden. Kraftigere skade vil normalt sett gi raskere akuttsymptomer.

Videre må det foreligge brosymptomer fra den akutte fasen og frem til den kroniske fasen 1-2 år senere. At det må foreligge brosymptomer innebærer at plagene må være varig art. Svært alvorlige nakkeslengskader vil typisk medføre sammenhengende plager.

Det fjerde kriteriet kalles forenlighetskriteriet. I forenlighetskriteriet ligger det at sykdomsbildet må være forenlig med det som ellers gjelder for slike skader. I tillegg må sykdomsbildet heller ha en annen, mer sannsynlig forklaring i annen tilstand skadelidte lider av.

Dersom du opplever en whiplash- eller nakkeslengskade i etterkant av en trafikkulykke er det ofte avgjørende for erstatningsoppgjøret at du for det første tar kontakt med lege. Bevisbyrden påligger deg som femmer erstatningskravet, hvilket innebærer at det er du som må dokumentere skaden ved legejournal og lignende. Videre vil det ofte være helt avgjørende for utfallet av saken at du lar deg bistå ved advokat som har spesialisert seg innen personskadeerstatning. Våre advokater kan hjelpe deg med å føre bevis for årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og beregning av tap.

Ta kontakt med advokat 

Vurderingene som må foretas i trafikkskadesaker er ofte juridisk og medisinsk krevende. Bistand fra en advokat som har erfaring fra rettsfeltet kan derfor være avgjørende for utfallet av saken din.

Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som utgangspunkt dine nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.