Forsørgertapserstatning etter trafikkulykke


Ved tap av forsørger etter en trafikkulykke har etterlatte krav på forsørgertapserstatning. Forsørgertapserstatningen er ment å redusere konsekvensene av at den økonomiske situasjonen endrer seg etter dødsfallet.

Hvem har krav på forsørgertapserstatning?

Skadeerstatningsloven § 3-4 angir at erstatning for tap av forsørger tilkommer den eller de etterlatte som avdøde helt eller delvis forsørget. Forsørgertapserstatningen er dermed ikke begrenset til å gjelde for avdødes barn og ektefelle. Det avgjørende er altså om etterlatte faktisk ble forsørget av avdøde før dødsfallet. Dette innebærer at både samboere, slektninger, fosterbarn og øvrige kan ha rett på forsørgertapserstatning.

I tilfeller hvor avdøde ikke forsørget etterlatte ved dødsfallet, kan etterlatte likevel ha krav på forsørgertapserstatning dersom det er sannsynlig at etterlatte i nær fremtid kunne påregne forsørging.

For at kravet til forsørgelse skal være oppfylt må det dreie seg om forsørgelse i form av penger, hjemmearbeid eller omsorg. Forsørgelsen må i tillegg ha vært av et visst omfang.

Utmålingen av forsørgertapserstatningen

Forsørgertapserstatningen skal fastsettes individuelt for hver enkelt etterlatt. Utmålingen er videre konkret i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder utmålingen av forsørgertapserstatningen for etterlattes barn, er utgangspunktet at utmålingen foretas ut i fra en periode frem til barnet fyller 19 år.

Ved den konkrete utmålingen er utgangspunktet at de etterlatte skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard, så langt denne er et resultat av avdødes forsørgelse. Det skal imidlertid tas hensyn til etterlattes mulighet for selv å bidra til sin forsørging.

Ta kontakt med advokat

Utmålingen av forsørgertapserstatningen er både kompleks og skjønnsmessig. Bistand fra advokat kan i denne sammenheng være nødvendig. Dine rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med saken vil bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.