Krav på forskuddserstatning i trafikkskadesaker


Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning. Erstatningskravet rettes mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap. I en situasjon hvor forsikringsselskapet er erstatningspliktig, skal erstatningen dekke det fulle tapet du lider som følge av skaden. Endelig erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet tar imidlertid ofte lang tid. Det er derfor viktig å være klar over at det i visse tilfeller kan kreves à konto utbetalinger av forsikringsoppgjøret.

À konto utbetalinger av erstatningsoppgjøret innebærer at avrundete erstatningsbeløp utbetales underveis i saksbehandlingen og trekkes fra i sluttoppgjøret. À konto utbetalinger av erstatningsoppgjøret vil kunne gjøre det enklere økonomisk for deg i tiden etter trafikkulykken. Skaden kan for eksempel medføre ekstrautgifter til behandling, transport, hjemmehjelp, pleie osv.

Det er flere grunner til at endelig erstatningsoppgjør i en trafikkskadesak ofte tar lang tid. For det første er det nødvendig at skaden har stabilisert seg før erstatningsbeløpet fastsettes. Deretter må det foretas en vurdering av skadens omfang, og hvordan den preger din arbeidssituasjon. Slike vurderinger må normalt sett foretas av en spesialist. Spesialisten avgir en såkalt spesialisterklæring i saken, og dette gjøres som regel først ett år etter skaden oppstod.

En forutsetningen for å kreve à konto utbetaling av erstatningsoppgjøret er at det er på det rene at du vil ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Størrelsen på utbetalingene vil avhenge av det økonomiske tapet skaden medfører for deg.

Juridisk bistand

Vurderingene som må foretas i trafikkskadesaker er ofte juridisk og medisinsk krevende. Bistand fra en advokat som har erfaring fra rettsfeltet kan derfor være avgjørende for utfallet av saken din.

Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som utgangspunkt dine nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.