Meldte yrkesskader


Selv om vi har hatt yrkesskadeordningen i mange år, der yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft allerede 01.01.90, er det fremdeles mange som ikke er kjent med sine rettigheter etter at de har blitt pådratt en yrkesskade. Svært mange er best tjent med å la seg representere av advokat i slike saker, ikke minst med tanke på at forsikringsselskapene skal betale rimelige og nødvendige advokatkostnader.

I de årlige rapportene i regi av Finans Norge, da gjeldende til og med 2018, er det gjort rede for at industri og byggenæringen har fremdeles mange skadesaker der erstatningsutbetalingene er høyere enn for andre næringer. Dette til sammenligning med eksempelvis undervisningssektoren som også har mange meldte skadesaker, mens der erstatningsutbetalingene er lavere. Grunnen til dette må være skadens art og omfang hos hver enkelt skadelidte. Finans Norge tilkjennegir at det er mange småskader i undervisningssektoren der det ikke er så mange som får varige skader eller blir langvarig arbeidsufør.

En variabel som jeg ikke klarer å lese av rapportene til Finans Norge er de ulike forsikringsdekningene som finnes. For store private aktører, og da i sær seriøse aktører, er det vanlig å tegne tilleggsforsikringer for sine ansatte. Det kan eksempelvis være tilleggsdekning for skade, altså menerstatning, gjeldende fra 1 prosent eller med utvidelse i form av høyere erstatningsutbetalinger ved varig skade. Hvorvidt de ulike forsikringsselskapene klarer å skille mellom lovbestemt yrkesskadeforsikring, altså det som tillegges RTV avgift, og de utvidede tilleggsproduktene ved rapportering om erstatningsutbetaling, er undertegnede usikker på.

Når det kommer til de ulike typer arbeidsulykker som inntreffer er det gjort rede for at det dreier seg mest om klem og støtskader, samt bruddskader.

Det meldes godt over tusen tilfeller av yrkesskader hvert år. Her det også mange mørketall med hensyn til melding av skadetilfeller fra arbeidsgiver/ ansatt og ikke minst rapportering fra forsikringsselskapene til Finans Norge.

For det tilfellet arbeidsgiver ikke inngir melding om yrkesskade både til NAV og forsikringsselskapet må den enkelte ansatte/ skadelidte selv sørge for melding om yrkesskade.

Dersom du har spørsmål om yrkesskade kan du gjerne ta kontakt med undertegnede. Send meg en epost på henriksen@advokat.no eller ring meg på 926 34 868. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.