Oppreisningserstatning etter voldtektsforsøk


I en nylig avsagt dom av Hålogaland lagmannsrett, ble en kvinne tilkjent kroner 100 000 i oppreisningserstatning etter å ha blitt utsatt for voldtektsforsøk. Gjerningsmannen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Dommen viser at erstatningsnivået for forsøk på voldtekt har blitt betraktelig høyere de siste årene. Det er derfor svært viktig å ha kjennskap til at også forsøk på voldtekt medfører krav på erstatning. Hovedregelen er altså at den som har blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt, har et ubetinget krav på erstatning.

Hva skal til for å få erstatning?

Det avgjørende for om erstatning tilkjennes er hvorvidt det kan sannsynliggjøres at voldtekten har skjedd. I den ovennevnte dommen var fornærmedes forklaring, sammenholdt med tiltaltes noe inkonsekvente forklaring, avgjørende for at retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde forsøkt å voldta fornærmede. Det var dermed også klart for lagmannsretten at vilkårene for å tilkjenne oppreisningserstatning var oppfylt.

Erstatningen

Erstatningen skal dekke fornærmedes økonomiske tap som følge av voldtekten eller voldtektsforsøket, “tort og svie” og eventuelt erstatning for varige mén. Erstatning for den “tort og svie” fornærmede har blitt utsatt for, såkalt oppreisning, er svært vanlig i voldtektssaker som følge av forholdets alvorlige og krenkende karakter.

Fornærmedes økonomiske tap som følge av voldtekten/voldtektsforsøket omfatter gjerne utgifter til psykolog, medisiner, ødelagte klær mv. Dette skal selvfølgelig dekkes av erstatningen. Men også tapt og fremtidig inntektstap som følge av sykefravær og manglende arbeidsevne skal erstattes.

Har du spørsmål om voldsoffererstatning som følge av voldtekt eller voldtektsforsøk, kan du ta kontakt med undertegnede. Send meg gjerne en epost på kjersti.bolstad@advokat.no eller ring meg for spørsmål i forhold til din sak på 905 93 204.