Din rett på erstatning etter traffikkulykke


Dersom du har blitt påført en personskade som følge av en trafikkulykke, har du krav på erstatning. Erstatningen skal utbetales fra den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Utgangspunktet er at du har krav på full tapsdekning. Du skal altså stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Selv om utgangspunktet er krav på full tapsdekning, opplever mange erstatningsoppgjøret med forsikringsselskapet som vanskelig. Det er derfor viktig å være klar over hvilke tapsposter du kan ha krav på erstatning for.

Påførte og fremtidige utgifter ved trafikkskade

Alle påførte og fremtidige utgifter trafikkskaden fører med seg kan du kreve erstattet. Utgiftene kan for eksempel bestå i behandlingskostnader eller reisekostnader. For at den ansvarlige bilens forsikringsselskap skal være erstatningsansvarlig for slike utgifter er det imidlertid en forutsetning at utgiftene ikke dekkes av NAV.

Erstatning for påførte utgifter som følge av trafikkskaden er betinget av at utgiftene dokumenteres. Fremtidige utgifter som kreves erstattet må sannsynliggjøres.

Erstatning for påført og fremtidig inntektstap

Det inntektstapet du lider som følge av trafikkulykken kan du kreve erstattet av forsikringsselskapet. Dersom trafikkulykken medfører at arbeidsevnen reduseres, skal trafikkskadeerstatningen erstatte differansen mellom det du ville tjent om bilulykken ikke hadde skjedd og det du tjener etter at du ble utsatt for trafikkulykken.

Menerstatning

Menerstatning utgjør erstatningen for tapet av livsutfoldelse. Det er en forutsetning for krav på menerstatning at det dreier seg om en skade som er av varig og betydelig medisinsk art. For at skaden skal regnes som varig er det som regel et krav om at skaden har en varighet på minimum 10 år. For at skaden skal anses for å være betydelig må den medføre en invaliditetsgrad på 15 % eller mer.

Beløpet som utbetales er standardisert, i den forstand at invaliditetsgraden som skaden medfører gir rett til utbetaling av en viss sum.

Oppreisning

Oppreisningserstatning utgjør et tillegg til de øvrige erstatningspostene, og skal dekke tort og svie. Tidligere måtte kravet om oppreisningserstatning kreves fra den ansvarlige skadevolder, men for trafikkskader som har skjedd etter 1.07.2009 kan dette kreves av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Kontakt advokat

Vurderingene som må foretas i trafikkskadesaker er ofte juridisk og medisinsk krevende. Bistand fra en advokat som har erfaring fra rettsfeltet kan derfor være avgjørende for utfallet av saken din.

Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som utgangspunkt dine nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.