Pasientskadeerstatning for skade som oppstod under utføring av keisersnitt


I en sak som var oppe for Frostating lagmannsrett fikk en kvinne medhold i et erstatningskrav mot pasientskadenemnda. Erstatningskravet ble fremmet på bakgrunn av skade som mest sannsynlig oppstod under utføring av keisersnitt. Det dreide seg om en nerveskade som medførte vedvarende smerter og plager i det ene benet.

I saker som gjelder svikt ved medisinsk behandling kan den skadelidte ha krav på erstatning. Erstatningskrav i slike saker fremmes for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Norsk pasientskadeerstatning er et offentlig organ som vurderer om vilkårene for pasientskadeerstatning er oppfylt. Dersom vilkårene for erstatning foreligger utbetaler NPE erstatningssummen. En del opplever imidlertid å få avslag på krav om erstatning fra NPE. I slike tilfeller vil det ofte være nødvendig med juridisk bistand.

Bakgrunnen for saken

I den aktuelle saken hadde kvinnen fått spinalbedøvelse ved utføringen av keisersnittet. Hun mente at spinalbedøvelsen var årsaken til nerveskaden som oppstod etter fødselen. Nerveskaden medførte plager og smerter i høyre ben. Disse smertene forverret seg ved fysisk aktivtet. Hun opplevde det som følge av skaden som umulig å være i fullt arbeid som hjemmepleier.

Sykehuset erkjente etter fødselen at det mest sannsynlig var spinalnålen som medførte nerveskaden i benet. På tross av sykehusets erkjennelse avslo pasientskadenemnda erstatningskravet fra kvinnen. Det ble vist til at behandlingen hadde blitt utført i samsvar med gjeldende retningslinjer og at kvinnen hadde mottatt informasjon om risikoen tilknyttet utføring av keisersnitt i forkant.

Lagmannsretten var ikke enig med pasientskadenemnda. Det ble uttalt at skaden fremstod som svært uventet, og at det fremstod som urimelig at kvinnen måtte bære risikoen for en så sjelden og omfattende skade etter et keisersnitt som måtte sies å være et rutinemessig inngrep uten særlig høy risiko. Lagmannsretten ga dermed kvinnen medhold i sitt erstatningskrav, og påla pasientskadenemnda ansvar for sakskostnadene.