Trygderett


Dersom du har fått avslag på din søknad hos NAV har du klagerett. Osloadvokatene hjelper deg med dette.

Søk om gratis advokat

Trygderett


NAV forvalter en rekke velferdsordninger som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre periode av livet. Møtet med NAV oppleves imidlertid av mange som uoversiktig, og det kan være vanskelig å vite hva du har krav på. Dersom du har fått avslag på din søknad hos NAV kan det derfor være helt avgjørende og nødvendig med juridisk bistand i saker med trygderett.

Krav på ytelser fra NAV er betinget av at lovens vilkår for de ulike ytelsene er oppfylt. Vurderingen av om vilkårene er oppfylt er det NAV som foretar. Ved denne vurdering stilles det krav til saksbehandlingen. Det gjelder blant annet et krav om forsvarlig saksbehandling, og at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Vedtak som ikke oppfyller disse kravene er ugyldige.

Hvorvidt NAV har begått feil ved behandlingen av din sak som kan medføre at vedtaket er ugyldig kan være vanskelig å oppdage uten kjennskap til folketrygdloven og forvaltningsloven. En advokat som arbeider med trygderettslige problemstillinger vil imidlertid kunne avdekke slike feil og eventuelle mangler ved vedtaket relativt raskt. Vår erfaring er at klager vinner frem i et betydelig antall saker i klageomgangen.

Dersom du har fått avslag på din søknad hos NAV har du klagerett. For å ha klageretten i behold må imidlertid tidsfristene for innsending av klage overholdes. Klagefristen skal fremgå av vedtaket, og kan variere i ulike typer saker.

Dekning av advokatutgifter

Ved medhold i klagesaken har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat av NAV, jf. forvaltningsloven § 36.

Du kan også ha krav på dekning av utgifter til advokat gjennom reglene om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er betinget av at din nettoinntekt og formue ligger under en fastsatt grense.

Kontakt oss