Voldsoffererstatning


Den som har blitt påført en personskade som følge av en straffbar handling kan ha rett til voldsoffererstatning.

Søk om gratis advokat

Voldsoffererstatning


Hvem har rett til voldsoffererstatning?

Den som har blitt påført en personskade som følge av en straffbar handling kan ha rett til voldsoffererstatning. Andre personer enn voldsofferet selv kan også ha rett til erstatning, eksempelvis et barn som har opplevd vold mot en nærstående, eller etterlatte til et voldsoffer som dør.

Erstatning kan alltid kreves direkte fra gjerningspersonen. I praksis er det imidlertid slik at gjerningspersonen sjelden er i stand til å betale erstatningen, enten fordi gjerningspersonen er ukjent eller fordi han ikke har økonomiske midler. I slike tilfeller har du kav på voldsoffererstatning fra staten.

Voldsoffererstatningsloven oppstiller noen vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Den straffbare handling må som hovedregel krenke livet, helsen eller friheten til offeret. Dette vilkåret vil i praksis være oppfylt i saker om trusler, vold, ran, seksualforbrytelser, frihetsberøvelse mv. Videre må den straffbare handlingen være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at kravet om voldsoffererstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen.

Hvilke tap dekkes av voldsoffererstatningen?

Voldsoffererstatningen skal først og fremst dekke ditt økonomiske tap som følge av den straffbare handlingen. Dette innebærer at erstatningen blant annet skal dekke inntektstap og påførte utgifter som følge av voldsepisoden. I tillegg til erstatning for det økonomiske tapet, kan du også bli tilkjent menerstatning og oppreisning. Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i krav om voldsoffererstatning, aksepterer de også å betale dine rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Dersom du har blitt utsatt for vold, er det viktig at du oppsøker advokat så tidlig som mulig. Våre advokater kan bistå med å melde skaden, og sørge for avbrytelse av foreldelse. Vi vil også bistå ved sakens utredning, herunder ved valg av medisinske spesialister. Våre advokater har lang erfaring i slike saker, og vi kan sikre at du får erstatningen du har krav på.

Kontakt oss

Flere fagartikler