Voldsoffererstatning for tap av forsørger


Voldsoffererstatning for tap av forsørger ved dødsfall tilkommer den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. 

Dødsfallet

For at tapet av forsørger skal kunne gi krav på voldsoffererstatning til de etterlatte er det et krav at handlingen som ledet til dødsfallet var straffbar og krenket livet, helsen eller friheten. At handlingen må være straffbar innebærer som hovedregel at gjerningspersonen forsettlig må ha utført handlingen. I visse tilfeller vil også grov uaktsomhet være tilstrekkelig. Det må bemerkes at en frifinnende straffedom ikke trenger å medføre at kravet på voldsoffererstatning er bortfalt.

Hva erstattes?

Utgangspunktet er at det økonomiske tapet som tap av forsørger medfører skal erstattes. Som økonomisk tap regnes både tapet av inntekt fra arbeid utenfor hjemmet, forsørgelse ved arbeid i hjemmet og forsørgelse i form av omsorg. Formålet med erstatningen er at de etterlatte skal kunne opprettholde den tilvante levestandarden. På den andre siden skal det hensyntas den eller de etterlattes mulighet til å selv bidra til sin forsørgelse.

Du kan lese mer om hvilke tap som kan kreves erstattet i voldsoffererstatningssaker i denne artikkelen.

Krav om personskade

Det er et vilkår at de etterlatte har lidt personskade som følge av at den nærstående er drept ved en straffbar voldshandling. Skadene vil typisk være av psykisk karakter, og slike skader må normalt anses som en tilstrekkelig nær og påregnelig følge av dødsfallet. Skaden utløser da rett til voldsoffererstatning forutsatt at den er tilstrekkelig dokumentert.

Oppreisning til etterlatte

Selv om personskade ikke er dokumentert, vil oppreisning kunne tilkjennes avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre.

Advokatbistand

I saker om voldsoffererstatning for tap av forsørger vil de etterlatte ha krav på bistandsadvokat. Dette innebærer at staten dekker advokatutgiftene. Hos Osloadvokatene finnes det flere advokater som har omfattende erfaring med rettsområdet. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.