Yrkesskade


En skade som oppstår av en arbeidsulykke karakteriseres som en yrkesskade. En slik skade kan gi deg krav på erstatning.

Søk om gratis advokat

Yrkesskade


En personskade som oppstår som følge av en arbeidsulykke karakteriseres som en yrkesskade. En slik skade kan gi deg krav på erstatning. Sykdommer som oppstår som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet kan også i visse tilfeller gi deg krav på erstatning.

Hvorvidt du har krav på erstatning for en yrkesskade eller yrkessykdom er regulert i yrkesskadeerstatningsloven. I denne loven angis det at arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette innebærer at erstatningen skal utbetales fra arbeidsgivers forsikringsselskap. 

I tillegg til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap kan du ha krav på utbetaling fra NAV gjennom folketrygdloven. Folketrygdlovens regler som gir krav på trygdeytelser ved yrkesskade og yrkessykdommer er gunstigere for den skadelidte enn lovens øvrige regler.

Meldefrister 

Overholdelse av meldefristene er særlig viktig ved yrkesskader og yrkessykdommer. Yrkesskaden eller yrkessykdommen må meldes inn til både arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV raskt etter arbeidsulykken. Manglende innmelding kan medføre at et erstatningskrav går tapt.

Juridisk bistand 

Reglene for hvorvidt du har krav på erstatning som følge av yrkesskade og yrkessykdom er ofte kompliserte. Det er derfor viktig å få bistand fra en advokat som har særlig kompetanse innenfor fagområdet. Vår erfaring er at dette ofte kan være avgjørende for utfallet av saken.

Utgifter til advokatbistand dekkes av arbeidsgivers forsikringsselskap dersom du har krav på yrkesskadeerstatning. Forsikringsfirmaet dekker løpende kostnader som er nødvendige og rimelige.

I visse tilfeller kan også reglene om fri rettshjelp medføre at staten dekker kostnadene for juridisk bistand. Reglene om fri rettshjelp er behovsprøvd. Dette innebærer at staten dekker kostnadene dersom nettoinntekt og formue ligger under et visst angitt nivå.

Kontakt oss

Flere fagartikler