Yrkesskadeerstatning for HAVS


En elektriker fikk i overkant av 1,7 millioner kroner i yrkesskadeerstatning ved hjelp av advokat, etter å ha blitt pådratt HAVS (Hånd arm vibrasjon syndrom) / Raynauds fenomen i yrket sitt.

Etter ca. 10 år med påvirkning fra håndholdt vibrerende verktøy merket elektrikeren at fingrene ble hvite og kalde, med dårlig blodsirkulasjon. Elektrikeren hadde arbeidet med slagbor/ slagdrill, vinkelslipere, borhammer etc. som hadde avgitt kraftige vibrasjoner med verdier over tiltaksgrensen. Legen fanget symptomene opp som Raynaudsfenomen og arbeidsgiveren meldte dette inn som yrkessykdom til NAV. NAV behandlet saken og anmodet om spesialisterklæring fra arbeidsmedisinsk avdeling ved en av landets sykehus. Arbeidsmedisineren konkluderte med at elektrikerens helseplager var yrkesforskyldt og måtte godkjennes som yrkessykdom.

Etter 12 måneder med sykemelding fikk elektrikeren arbeidsavklaringspenger hos NAV og omskolerte seg til en kontorjobb innen et energiselskap. Elektrikeren gikk ned i lønn som følge av å bytte jobb og da til kontorjobben. Vedkommende mistet mulighetene til å jobbe overtid, altså overtidsbetaling, diverse tillegg etc., som utgjorde ca. kr 200.000,- i året.

På bakgrunn av spesialisterklæringen fikk elektrikeren innvilget menerstatning fra NAV. Elektrikeren tok deretter kontakt med advokat Stian Henriksen og fikk bistand med å fremme krav om yrkesskadeerstatning ovenfor forsikringsselskapet til  arbeidsgiveren.

Forsikringssaken pågikk i overkant av 1 år, ettersom spesialisterklæringen allerede forelå. Forsikringsselskapet fokuserte på øvrige helseplager som de anså å være konkurrerende årsaker til elektrikerens tap av arbeidsevne/ tap av inntekt, men endte likevel opp med å erkjenne erstatningsansvar for yrkessykdommen. Utover menerstatning, betalte forsikringsselskapet erstatning for inntektstap, utgifter, fremtidige utgifter samt erstatning for fremtidig inntektstap. Under siste erstatningspost ga forsikringsselskapet erstatning for differansen mellom det elektrikeren hadde av pensjonsgivende inntekt før yrkessykdommen, og det vedkommende ville ha av pensjonsgivende inntekt i kontorjobben. Forsikringsselskapet dekket i tillegg alle advokatkostnader i saken.

Erfaringsvis vil en positiv spesialisterklæring fra arbeidsmedisinsk avdeling, ved ett av landets sykehus, være et svært godt utgangspunkt for å oppnå yrkesskadeerstatning for yrkessykdom. Advokaten bistår under hele prosessen med å oppnå et best mulig erstatningsoppgjør for klienten.

Ta gjerne kontakt med advokat Stian Henriksen i forbindelse med din yrkesskade eller yrkessykdomssak. Enten på telefon 92634868 eller henriksen@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.